سال 93 بیشترین زیان به صنعت قند و شکر کشور وارد شد