«وضعیت بنفش» به نمایشگاه رسید/ هجو روابط خنده‌دار آدم‌ها