نشست علمی-تخصصی اندیشکده دفاع و امنیت ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد