اختصاص 6 هزار میلیارد تومان برای بهبود وضعیت معلمان