کلنگ پایگاه اطفاء حریق پارک ملی گلستان با اعتبار 600 میلیون تومان به زمین خورد