بازدید وزیر آموزش و پرورش در دومین روز نمایشگاه کتاب تهران