آیین قدردانی از یکهزار فرهنگی مدارس شاهد یزد برگزار شد