یاد و خاطره شهدای فرهنگی شهرستان سقز گرامی داشته شد