معاون وزیر نفت: صادرات نفت ایران با وجود تحریم افزایش یافته است