ایران می تواند به هاب تحقیقاتی برای حل مشکلات زیست محیط زیستی منطقه تبدیل شود