تجمع اعتراض‌آمیز دانش‌آموزان مقابل دفتر سازمان ملل