هدایتی: خدا ناظر اعمال ما است/ براى کسانى که مرا دوست ندارند آرزوى سلامتى دارم