خوانسار میزبان برگزاری همایش مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور است