پیشنهادهای زیادی برای بازیگری دارم اما ترجیح می‌دهم فکرم را روی فیلمنامه متمرکز کنم