مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران 24 اردیبهشت برگزار می شود