گودرزی: 20 درصد باشگاههای ورزشی فاقد مجوز قانونی برای فعالیت هستند