گودرزی: هیچ گاه اسمی از کی‌روش نبردم و نگفتم کارگر چه کسی هست!