پیمان‌های خواهرشهری زمینه‌ساز تعامل مثبت با دنیاست