اهالی مسجد می توانند مسجد را برای سالخوردگان فضایی نشاط آور و شاداب کنند