جلسه سرنوشت‌ساز ماندن یا رفتن کی‌روش؛ شنبه در فدراسیون