سرکه بالزامیک، گزینه ای سالم برای چاق ها و دیابتی ها