اگر داماش را نمی‌خواهد،تیم را در اختیار استان قرار دهند تا مسئولان تصمیمی بگیرند