دیپلماتهای مذاکره کننده مراقب به خطر افتادن منافع ملی و نظامی باشند