وزیر نفت: تعامل ما با دنیا همیشه خوب بوده اما یک عده به ما ستم کردند /شرکتهای ایرانی در زمان تحریم کاره