حرکت عجیب هدایتی پیش از برنده شدن درمزایده پرسپولیس