تعیین تکلیف تفحص از شرکت مخابرات ایران در کمیسیون صنایع