راه‌اندازي خانه سرباز در پادگان‌ها/ جايزه دو ميليون توماني براي سربازان نمونه