بانک ها شرايط را براي بازگشت واحدهاي توليدي خوش حساب تسهيل کنند