عرضه ترجمه منثور و منظوم حکمت‌های امام رضا(ع) در نمایشگاه