یکی دیگر از برندهای ایرانی منحل شد/ ابهام در آینده شغلی ۵۵ کارگر آرد