حفاظت از منابع طبیعی در برابر افراد سود جو ضروری است