حفظ اقتدار ایران در مذاکرات هسته ای مورد توجه مذاکره کنندگان باشد/ تهدید ها حین مذاکرات نشان دهنده عد