جان کری در ریاض با رئیس جمهور مستعفی یمن دیدار کرد