ارائه تسهیلات به روستائیان مانع مهاجرت آنها به شهر‌ها می‌شود