موسسه ای که در زمینه گسترش تشیع فعالیت کند،حق فعالیت ندارد