خودروسازان بزرگ آلمانی در پی تصاحب سرویس نقشه نوکیا هستند