در جلسه با طلاب مطرح شد: استفاده از تلفن همراه اگر همراه با آگاهی های لازم باشد منعی ندارد