تقویت مبانی اعتقادی جامعه و مبارزه با جریان های انحرافی اوج عملکرد شهید مطهری بود