نمایشگاهی متفاوت یا اتفاقی تکراری؟ /نگاهی به بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب