دولت علی‌ رغم دستور رهبری متن فکت‌شیت ایرانی را منتشر نمی‌کند