دانشگاه‌ها قدرت تحمل خود را نسبت به نقدهای نشریات بالا ببرند