رییس دانشگاه هرمزگان: علم اصلی ترین راهکار توسعه است