انتصاب در كميته روابط عمومي و اطلاع رساني اتحاديه شركت هاي قطار شهري