فعالیت به روزترین بیمارستان صحرایی کشور در استان اصفهان / ۳۰۰امدادگر اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل