محدودیت عبور و مرور در خیابان چهارباغ عباسی / خیابان‌های شمس‌آبادی و باغ گلدسته جایگزین تردد