آموزش بیش از 52 هزار شهروند جنوب شهرتهران درطرح تفکیک پسماند