انعقاد 64 هزار قرارداد حق بهره برداری در شهرک های صنعتی