ارائه بسته های جدید نوترینو با حجم دو برابر همراه اول