همّت و عزم و ایمان جوان امروز از جوان دهه‌ ۶۰ کمتر نیست/ «جنگ فرهنگى» و «جنگ اقتصادى» منافاتی با احس