دولت علی‌رغم دستور رهبرانقلاب متن فکت شیت ایرانی را منتشر نمی کند